Pobyt i praca cudzoziemca w Polsce w czasie epidemii

Po szybkim procesie legislacyjnym, 1 kwietnia 2020 r. opublikowane zostały przepisy wprowadzające tzw. „tarczę antykryzysową”.

Zgodnie z założeniami rządu przepisy tarczy antykryzysowej mają być wsparciem dla gospodarki i przedsiębiorców, w szczególności dla małych i średnich firm oraz pracowników, w czasie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Koronawirus wpływa nie tylko na życie Polaków, ale również na życie i pracę cudzoziemców. W dobie epidemii pojawiają się pytania dotyczące pobytu i zatrudnienia tych cudzoziemców, którym w niedługim czasie kończy się legalny pobyt w Polsce. Tarcza antykryzysowa zawiera przepisy regulujące sytuacje prawną cudzoziemców oraz ich pracodawców.

Przepisy specustawy przedłużają okresy legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce na następujących zasadach:

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy.

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (w tym w celu wykonywania pracy).

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim  przypadku, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

Zasadą jest, że cudzoziemiec przebywający w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, który chce w niej legalnie pozostać po upływie tego okresu, musi w ostatnim dniu legalnego pobytu złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Pobyt cudzoziemca w okresie tego  przedłużonego terminu, uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Cudzoziemcy pracujący w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Cudzoziemcy pracują w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę.

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę (także na pracę sezonową) przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia wniosek, składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie powyższej regulacji.

Obowiązek opuszczenia Polski.

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wydanych decyzji administracyjnych i wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z koronawirusem, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Świadczenie postojowe dla cudzoziemca.

Świadczenie postojowe przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich EFTA, państwa EOG, lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

[Stan prawny na 02.04.2020 r.]

Dominik Sęczkowski – radca prawny | partner

Podziel się:

Komentowanie

ZOSTAW KOMENTARZ

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI