dr Joanna Mikołajczyk
adwokat

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: administracja i prawo). W 2010 roku na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Od 2010 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta – początkowo w Zakładzie Prawa Rolnego, aktualnie w Katedrze Prawa Cywilnego, Zakładzie Obrotu Nieruchomościami i Prawa Rolnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej główne zainteresowania obejmują koncepcję obrotu nieruchomościami rolnymi, problematykę kształtowania ustroju rolnego, a także europejskich programów strukturalnych rozwoju obszarów wiejskich. Szczególną uwagę poświęca aktualnym zagadnieniom prawa żywnościowego. Specjalizuje się również w prawie leśnym.

Od 2011 roku współpracuje ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej Klinika Prawa-Klinika Praw Dziecka działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąc obowiązki wynikające z funkcji Opiekuna Sekcji Cywilnej.

Współpracowała także z europejskimi ośrodkami naukowymi, w tym z European Humanities University w Wilnie, Uniwersytetem Wileńskim czy Uniwersytetem imienia Radbouda w Nijmegen w Holandii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu szeroko pojętego prawa rolnego i prawa nieruchomości, dedykowanych: sędziom, referendarzom sądowym, komornikom, aplikantom notarialnym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, pracownikom administracji samorządowej.

Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim.

WYBRANE PUBLIKACJE:
  • Funkcje preambuły w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA XXVI, Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
  • Pojęcie osoby bliskiej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego [w:] Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Księżak P., Mikołajczyk J., (red.)Warszawa 2017, Wolters Kluwer;
  • Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku – zagadnienia wybrane, FOLIA IURIDICA, Łódź 2016;
  • Kontrowersje wokół modelu spłat z gospodarstwa rolnego, Studia Iuridica Agraria, t. XII, S. Prutis (red.), Białystok 2014;
  • Podział gospodarstwa rolnego – de lege lata i de lege ferenda, Studia Iuridica Agraria, t. X, S. Prutis (red.), Białystok 2012;
  • Pozycja prawna rolnika w świetle skutków rzeczowych i obligacyjnych umowy dożywocia – wybrane zagadnienia, Rejent 2006 r., nr 7-8;
  • Uwagi na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Prawno Ekonomiczne, t. LXIX, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 2004;
  • Renta strukturalna jako instrument oddziaływania na strukturę obszarową gospodarstw rolnych, Studia Iuridica Agraria, t. III, T. Kurowska, S. Prutis (red.), Białystok 2002.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA, RADY LUB POMOCY PRAWNEJ?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI